Jumat, 19 Oktober 2012

Contoh Kata Pegantar dan Daftar Isi


KATA PENGANTAR                Alhamdulillah tidak lupa kami panjatkan trhadap kehadirat Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tugas makalah Bahasa Indonesia ini. Dalam proses pengumpulan data-data dan juga proses pembuatan makalah ini tidak lepas dari kerja keras saya. Makalah yang saya buat adalah mengenai EYD khususnya dalam penggunaan tanda baca, yang di masa kini kurang begitu diperhatikan dan jarang dipergunakan dalam suatu kepentingan yang non formal.
            Semoga dengan makalah yang saya buat ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang seberapa pentingnya penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD. saya sadar dalam penulisan makalah ini banyak terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi kami yakin makalah ini dapat bermanfaat buat kita semua. Selamat membaca.

Parengan, 29 September 2012
DAFTAR ISI


Kata Pengantar .............................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN .....................................................................1
A. Latar Belakang .....................................................................................
B. Masalah ................................................................................................
C. Ruang Lingkup EYD ...........................................................................2
D. Tujuan ..................................................................................................3
E. Manfaat ................................................................................................
BAB 2 ISI ..............................................................................................4
A. Pemakaian Tanda Baca.........................................................................
B. Macam-Macam Tanda Baca ................................................................
C. Fungsi Tanda Baca ..............................................................................5
a. Tanda Titik .....................................................................................
b. Tanda Koma ...................................................................................6
c. Tanda Titik Dua ..............................................................................7
d. Tanda Tanya ...................................................................................8
e. Tanda Seru ......................................................................................
f. Tanda Kurung .................................................................................
g. Tanda Petik .....................................................................................9
h. Tanda Miring ..................................................................................
BAB 3 PENUTUP .................................................................................10
A. Kesimpulan ..........................................................................................
B. Penutup ................................................................................................
C. Saran ....................................................................................................
Daftar Pustaka ................................................................................................11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar